google86ba1b5216fd03d1.html
 

Algemene voorwaarden 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duur transacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

 3. Dag: kalenderdag;

 4. Duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht. 

 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam: Alice Velt

Onderneming: Alice Silver Designs

HW Mesdagstraat 32   3314XM Dordrecht

Telefoonnummer: 0683369208

E-mailadres: alicesilverdesigns@yahoo.com

KvK-nummer: 81149158

Btw-identificatienummer:NL003535809B97

 

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Alice Silver Designs en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Alice Silver Designs en consument.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Alice Silver Designs zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of diensten voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod is vrijblijvend. Alice Silver Designs is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.  De afbeeldingen die Alice Silver Designs gebruikt zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Alle aangeboden producten zijn op individuele basis met de hand vervaardigd, soms met natuurlijke producten en met verschillende methodes (bijv. smelten en gieten). Daardoor het bestelde product enigszins kan afwijken van de afbeeldingen op de product pagina’s. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Alice Silver Designs niet.

 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Alice Silver Designs kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 

 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
  bijzonder:

  • de prijs inclusief belastingen;

  • de kosten van verzending;

  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

  • het herroepingsrecht dat van toepassing is - Zie Artikel 6 & 7

  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is. Zie Alice Silver Designs privacy statement hier: 

  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

  • beschikbare maten, kleuren, soort materialen: Voor de maatvoering van ringen die aangeboden worden door Alice Silver Designs raden wij aan om eerst een meetbandje te bestellen. Alice Silver Designs kan 1 maal een kosteloze ringmaat verstelling verrichten als blijkt dat een bestelde ring bij Alice Silver Designs niet past, onder de volgende voorwaarden:

  • Een verzoek tot ringmaat verstelling wordt binnen 14 dagen gemaakt via email naar alicesilverdesigns@yahoo.com 

  • Verzendkosten zijn voor rekening van de consument.

  • Deze kosteloze ringmaat verstelling wordt alleen aangeboden bij ringen waar geen stenen in zijn verwerkt. Als een steen is verwerkt in de ring neem dan contact op met alicesilverdesigns@yahoo.com zodat we een toereikende  oplossing kunnen bespreken. 

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Zodra de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Alice Silver Designs onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod met duidelijke vermelding van het type product(en), prijs, en eventuele maat. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Alice Silver Designs is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 

 3. Alice Silver Designs treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en betaling door voorziening van een veilige web omgeving. Het opslaan en de archivering van bestellingen gebeurt electronisch. 

 4. Alice Silver Designs zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht - Zie Artikel 8

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; - Zie Artikel 10

 1. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. 

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. 

 2. Tijdens de bedenktermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken en/of passen voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan Alice Silver Designs retourneren en ervoor zorgen dat het voldoende gefrankeerd is. De consument wordt aangeraden het  retour in voldoende beschermende verpakking te verzenden om te voorkomen dat schade in mindering wordt gebracht op het te retourneren bedrag. Alice Silver Designs is niet verantwoordelijk voor retour zendingen die niet aankomen en adviseert de consument om de retourzending met tracking of aangetekend te versturen met bewijs van zending.

 3. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het retourformulier. Retourkosten zijn voor rekening van de klant. 

 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit. 

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Alice Silver Designs dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door Alice Silver Designs. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door Alice Silver Designs niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Alice Silver Designs kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Alice Silver Designs dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 

a. Die door Alice Silver Designs zijn gecreëerd overeenkomstig unieke specificaties van de consument;

b. Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. Die zijn gecreëerd met metaal en/of stenen die eigendom zijn van de consument. 

d. Voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

e. Waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

 

 

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Alice Silver Designs dit bedongen heeft en: 

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Alice Silver Designs niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. Alice Silver Designs staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

 2. Alice Silver Designs is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

 3. De garantie geldt niet indien:

 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. Alice Silver Designs zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Alice Silver Designs kenbaar heeft gemaakt. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde adresgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal Alice Silver Designs geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding. 

 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Alice Silver Designs het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Alice Silver Designs zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Alice Silver Designs.

 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Alice Silver Designs tot het moment van bezorging aan de consument.

 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging (Niet van toepassing op Alice Silver Designs) 

 

Artikel 13 - Betaling

 1. Bij bestelling op de webshop alicesilverdesigns.com dient de de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, zoals een offerte voor een speciale opdracht vangt de bedenktermijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. Alice Silver Designs is een kleine onderneming en zal ten alle tijden de tijd nemen om persoonlijke aandacht te geven aan eventuele vragen of verzoeken van de consument om klachten te voorkomen. Alice Silver Designs zal eventuele verzoeken, vragen of klachten bevestigen binnen  twee werkdagen en te antwoorden binnen 5 werkdagen als deze worden ingediend per email of via de berichtenbox op alicesilverdesigns.com 

 2. In het hoogst uitzonderlijke geval dat klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Alice Silver Designs  binnen de wettelijke termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Alice Silver Designs, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling en kan de consument zich keren tot de Geschillen Commissie: https://www.degeschillencommissie.nl

 

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.